Lue lisääLue lisääLue lisää

Kiertotalous

Kemia ja mikrobiologia ovat keskeisessä roolissa, kun arvioidaan uudelleenkäytettävien materiaalein turvallisuutta

Lue lisää

Biotalous

Uudelleenkäyttö ja kierrätys.

Lue lisää

Laboratorioalan palvelut

Laboratoriotilojen ja -toimintojen tehostaminen

Lue lisää

Oy Labcon Ab
Tietosuojaseloste
Päivitetty 26.7.2019
Tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaillemme heidän henkilötietojensa
käsittelystä.

 1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
  Oy Labcon Ab
  Ulkoluodontie 614/3
  25640 Förby
  info@labcon.fi
 2. Yhteydenotot rekisteriasioissa
  Yhteydenotot lähetetään sähköpostilla osoitteeseen  info@labcon.fi
 3. Rekisterin nimi
  Oy Labcon Ab:n asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus Oy Labcon Ab:ssä
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat asiakassuhteen ylläpito tai sopimuksen
  täytäntöön pano.

Oy Labcon Ab käyttää henkilötietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen
kehittämisessä.

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksenamme

 palveluiden, kuten mm. koulutusten ja konsultoinnin toteuttaminen ja
kehittäminen
 sopimusten, lupausten ja velvollisuuksien täyttäminen
 asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 tapahtumien sekä koulutusten järjestäminen
 sähköinen markkinointi
 mainonnan kohdentaminen Oy Labcon Ab:n omissa ja muiden tahojen
verkkopalveluissa.

 1. Rekisterin tietosisältö
  Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaiden, kouluttajien ja
  muiden yhteistyökumppaneiden henkilötietoja:
   rekisteröidyn tiedot
  o nimi, tehtävä ja asiakasnumero 
  o sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot   rekisteröidyn luennoitsijan tai asiantuntijan sopimusta koskevat tiedot o maksatukseen liittyvät tiedot
   

 asiakasyritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot
o y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
 

 mahdolliset markkinointikiellot ja -suostumukset
  
 asiakkuuksia ja sopimuksia koskevat tiedot
o tiedot voimassaolevista sekä aiemmista sopimuksista sekä tilauksista
o yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot
o muut asiointitiedot, esim. asiakkaan kanssa käyty sähköpostikeskustelu ja
muut yhteydenotot, sekä mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot

 mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

*) Tähdellä merkityt henkilötiedot ovat edellytys koulutus- tai palvelusopimussuhteen
syntymiselle oy Labcon Ab:n ja asiakkaan välille, koska ilman noita henkilötietoja emme
voi aloittaa sopimussuhdetta.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään,
  viranomaisilta, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.
  Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja
  käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai

muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön
rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin
keinoin.
Keräämme tietoa myös digitaalisten kanaviemme kautta lähetetystä viesteistä, kuten
palautteista tai pyynnöistä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
  talousalueen ulkopuolelle
  Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme
  toimivia yhteistyökumppaneita tietosuojalainsäädännön ohjeiden mukaisesti.
  Luovutamme tietoja viranomaisille lakien edellyttämissä määrin.
  Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme
  ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuolisille palveluntarjoajille, jonka hallinnoimille ja
  suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan.
  Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
 2. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
  Rekisteritiedot on suojeltu asianmukaisin vaatimuksin. Mahdollisista
  tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan viranomaisille tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
  Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilömme,
  joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma
  käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat
  palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden
  varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt
  ennalta nimetyt henkilöt.
  Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on
  tarpeellista tai lainsäädäntö tai muut säädökset tai määräykset sitä edellyttävät.
  Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö
  huomioon ottaen.
  Huolehdimme myös sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei
  rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden vanhentuneita tai
  virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.
 3. Rekisteröidyn henkilön oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on
lailliset perusteet. Henkilöllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa
sitä.
Rekisteröidyllä henkilöllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus
vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen
käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus myös vastustaa
itseensä kohdistuvaa profilointia ym. muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen
käsittelemisen perusteena on asiakkaan ja Oy Labcon Ab:n välinen asiakassuhde.
Vaatimuksesi yhteydessä asiakkaan tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon
perustuen hän vastustaa käsittelyä. Oy Labcon Ab voi kieltäytyä toteuttamasta
vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
Rekisteröidyllä henkilöllä on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa
käsittelyä, mukaan lukien verkkokäyttäytymisen analysointi, siltä osin kuin se liittyy
markkinointiin.
Siltä osin kun rekisteröity henkilö on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita
käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla,
rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa
muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 1. Selostetta koskevat yhteydenotot
  Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti
  sähköpostiosoitteeseen info@labcon.fi . Ennen tietojen toimittamista varmistamme
  pyynnön esittäjän henkilöllisyyden.
 2. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Mikäli muutamme tietosuojaselostettamme, laitamme muutokset näkyville selostee-
  seen päivitettyinä. Suosittelemme, että käyt säännöllisesti sivuillamme ja huomioit
  mahdolliset muutokset selosteessa.